×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/12/28 - 10:38
  • بازدید : 882
  • تعداد بازدیدکننده : 644
  • زمان مطالعه : 13 دقیقه

آخرین اخبار مناقصات و مزایده ها

آخرین اخبار مربوط به مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را اینجا می توانید بخوانید.

. اسناد مناقصات و مزایده‌ های ذیل با کد فراخوان ذکر شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردید:

 

.مناقصه عمومی به کارگیری 38 دستگاه خودروی سواری طرحدار دراختیار ستاد دانشگاه با کد فراخوان۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۹9جدید
.مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای گمنام با کد فراخوان2002090345000100جدید
.مناقصه عمومی واگذاری مدیریت بهداشتی پسماندهای عفونی(جمع آوری،حمل و امحاء) مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی  شهدای تجریش با کد فراخوان2002090345000101جدید
.تجدید مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس با کد فراخوان2002090345000102جدید
.تجدید مناقصه عمومی اداره و ارائه خدمات مهد کودک مرکز پزشکی آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی با کد فراخوان2002090345000103جدید
.تجدید مناقصه عمومی خرید و ارائه خدمات مراقبت های اولیه سلامت«مرکز خدمات جامع سلامت هنگام( منطقه 7 ناحیه 4) با کد فراخوان2002090345000104جدید
.تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای  امور ایاب و ذهاب کارکنان ستاد دانشگاه با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۹6جدید
مناقصه عمومی مناقصه عمومی بکارگیری 30 دستگاه خودروی سواری در اختیار مرکز بهداشت شمال با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۹۷جدید
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۹۸
مناقصه عمومی واگذاری  امور خدماتی ،نظافت و ... در قالب حجم کار بیمارستان سوم شعبان دماوند با کد فراخوان 2002090345000094
مناقصه عمومی واگذاری ارائه خدمات آمبولانس بیمارستان  سوم شعبان دماوند با کد فراخوان 2002090345000095
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد فراخوان 2002090345000093
. تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی، برقی، و الکترونیکی موجود در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) با کد فراخوان 2002090345000092
. مناقصه عمومی واگذاری امور مهدکودک مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی آیت ا... طالقانی با کد فراخوان 2002090345000090
. مناقصه عمومی واگذاری مرکز خدمات جامع سلامت هنگام( منطقه 7 ناحیه 4) با کدفراخوان 2002090345000091
. تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری بیمارستان شهید مفتح ورامین با کدفراخوان5002090345000021
.فراخوان اجاره ساختمان جهت خوابگاه دانشجویی پسران و دختران با کدفراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰88 
.مناقصه عمومی واگذاری انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس با کدفراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰87 
.تجدیدمزایده عمومی همراه با ارزیابی فنی واگذاری مدیریت در بهره برداری از بیمارستان 160  تختخوابی انصار الغدیر بومهن مطابق پروانه موافقت اصولی بیمارستان با کدفراخوان5002090345000019
.مزایده عمومی فروش 42 دستگاه اسقاطی مشمول کمیسیون ماده2 با کدفراخوان 100209030045000001
.مزایده عمومی اجاره مکان بوفه مرکز پزشکی، آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) با کدفراخوان 5002090345000017
.مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی، برقی، و الکترونیکی موجود در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) با کد فراخوان  ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰86
.تجدید مزایده عمومی  اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداشتی با کدفراخوان 5002090345000016
.تجدید مناقصه عمومی واگذاری  امور خدماتی ،نظافت و ... در قالب حجم کار اورژانس و فضاهای عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰83
.تجدید مناقصه عمومی  واگذاری امور پذیرش، نوبت دهی و ... درمانگاه درقالب حجم کار مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰84 
.مناقصه عمومی دو مرحله ای  امور ایاب و ذهاب کارکنان ستاد دانشگاه با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰82
.تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی مهدیه با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰81
.تجدیدمناقصه عمومی واگذاری امور لاندری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰80
.تجدیدمناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی، نظافت و ... در قالب حجم کار در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰79
.مناقصه عمومی واگذاری خدمات پرستاری بخش دیالیز بیمارستان سوم شعبان دماوندبا کدفراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷۸ 
.مناقصه عمومی واگذاری  امور خدماتی ،نظافت و ... در قالب حجم کار در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷7 
.تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید با کدفراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷6 
.مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه با کدفراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷۴ 
.مناقصه عمومی واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت هنگام  (منطقه 7 ناحیه  4)با کدفراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷۵
.مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهدای تجریش با کدفراخوان  ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷۳
.مزایده عمومی واگذاری استیجاری  مکان بوفه و کافی شاپ مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش با کدفراخوان 5002090345000015
.مزایده عمومی  واگذاری استیجاری مکان چاپ و تکثیر  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش با کدفراخوان 5002090345000013
.تجدیدمزایده عمومی همراه با ارزیابی فنی واگذاری مدیریت در بهره برداری از بیمارستان 160  تختخوابی انصار الغدیر بومهن مطابق پروانه موافقت اصولی بیمارستان با کدفراخوان 5002090345000012
.تجدیدمناقصه عمومی واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان بیمارستان شهید مفتح ورامین با کدفراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷۰ 
.تجدیدمناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی،نظافت و ... دو خوابگاه دانشجویی (مجتمع خوابگاهی امام علی(ع) و الزهرا(س)) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷۲
.تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی، نظافت و ... در قالب حجم کار در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۷۱ 
.مناقصه عمومی واگذاری ارائه خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۶۵
.مناقصه عمومی واگذاری امور پذیرش، نوبت دهی، خدمات، نظافت و ... درمانگاه در قالب حجم کار در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۶۶ 
.مناقصه عمومی واگذاری  امور خدماتی ،نظافت و ... در قالب حجم کار اورژانس و فضاهای عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۶۷ 
.مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداشتی با کد فراخوان 5002090345000011 
.مناقصه عمومی انجام کلیه خدمات لاندری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) (آماده به کار) با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۶۸ 
. تجدیدمزایده عمومی مشارکتی تصویر برداری بیمارستان شهید مفتح ورامین با کد فراخوان 5002090345000010 
. مناقصه عمومی فاز دوم عملیات تکمیل پروژه اصلاح سازه موجود، تکمیل انبار و احداث ساختمان اداری معاونت غذا و دارو واقع در خوابگاه الزهرا(س) با کد فراخوان 200209034564  
- تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه با کد فراخوان 2002090345000063 
مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده دندانپزشکی با کد فراخوان 2002090345000062 
.فراخوان واگذاری مدیریت در بهره برداری از بیمارستان 160  تختخوابی انصار الغدیر بومهن مطابق پروانه موافقت اصولی بیمارستان با کد فراخوان 5002090345000009 
.تجدیدمناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان پاکدشت با کد فراخوان 2002090345000060
.تجدیدمناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی پانزده خرداد  با کد فراخوان 2002090345000059
.مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران ، همراهان و کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید با کد فراخوان 2002090345000058 
.مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی،نظافت و ... دو خوابگاه دانشجویی(مجتمع خوابگاهی امام علی(ع) و الزهرا(س)) با کد فراخوان 20020345000057 
.مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی، نظافت و ... درقالب حجم کار مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) با کد فراخوان 20020903450000056
.تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس  با کد فراخوان 2002090345000055 
.مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی 15 خرداد  به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداشتی با کد فراخوان5002090345000008
.تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر با کد فراخوان 5002090345000007
.مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده دندانپزشکی با کد فراخوان 2002090345000054
.تجدیدمناقصه عمومی تامین 15 دستگاه خودرو سواری جهت معاونت امور بهداشتی با کد فراخوان 2002090345000053
.تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور بیمه ای دانشگاه با کد فراخواان 2002090345000052
.تجدیدمناقصه عمومی به کارگیری 19 دستگاه خودرو (شامل  18 دستگاه خودروی سواری سمند یا  پژو  به انضمام یک دستگاه تاکسی طرحدار) جهت شبکه بهداشت ودرمان ورامین با کد فراخوان 2002090345000051
.تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کودکان مفید با کد فراخوان 2002090345000050 
.مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان شهید مفتح ورامین با کد فراخوان 2002090345000049
.مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش با کد فراخوان 2002090345000048
.تجدید مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه با کد فراخوان 2002090345000047
.تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه با کد فراخوان 2002090345000046
.تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم با کد فراخوان 2002090345000045
.مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان پاکدشت با کد فراخوان2002090345000044 
.مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی 15 خرداد  به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداشتی با کد فراخوان 500209034500005
.مزایده عمومیاجاره مکان بوفه و کافی شاپ مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش با کد فراخوان 500209034500004 
.تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر با کد فراخوان 5002090345000003 
.تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی طرفه با کد فراخوان 2002090345000043
.مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی پانزده خرداد  با کد فراخوان 2002090345000042 
.مناقصه عمومی خرید و راه اندازی پنج دستگاه هواساز بیمارستان حضرت فاطمه(س)شهرستان دماوند با کد فراخوان 2002090345000041
.مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان زعیم پاکدشت با کد فراخوان 2002090345000040
.تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان ورامین با کد فراخوان2002090345000039
.تجدید مناقصه عمومی تامین 24 دستگاه خودرو سواری جهت معاونت درمان با کد فراخوان2002090345000038 
.مناقصه عمومی تامین 15 دستگاه خودرو سواری جهت شبکه بهداشت و درمان شمیرانات با کد فراخوان 2002090345000036
.مناقصه عمومی تامین 15 دستگاه خودرو سواری جهت معاونت امور بهداشتی با کد فراخوان 2002090345000035
.مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور بیمه ای دانشگاه با کد فراخواان 2002090345000037
.مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه با کد فراخوان 2002090345000033
.مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه با کد فراخوان 2002090345000032
.مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم با کد فراخوان 2002090345000031
.مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کودکان مفید با کد فراخوان 2002090345000030 
.تجدیدمناقصه عمومی تامین 11 دستگاه خودرو سواری جهت شبکه بهداشت و درمان پیشوا با کد فراخوان 2002090345000028
.تجدیدمناقصه عمومی تامین 17 دستگاه خودرو سواری جهت شبکه بهداشت و درمان پاکدشت با کد فراخوان 2002090345000027
.تجدیدمناقصه عمومی واگذاری امور لاندری مرکز پزشکی آموزشی درمانی لقمان حکیم با کد فراخوان 2002090345000026 
.مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی اختر با کد فراخوان 2002090345000025
.مزایده عمومی واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر با کد فراخوان 5002090345000002 
.مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی مهدیه با کد فراخون 2002090345000024
.مناقصه عمومی به کارگیری 19 دستگاه خودرو (شامل  18 دستگاه خودروی سواری سمند یا  پژو  به انضمام یک دستگاه تاکسی طرحدار) جهت شبکه بهداشت ودرمان ورامین با کد فراخوان 2002090345000023
.مناقصه عمومی واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسین(ع) با کد فراخون 2002090345000022
.مناقصه عمومی  احداث پایگاه سلامت شهری سبو و خانه بهداشت زایگان شهرستان شمیرانات و مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولی عصر (عج) بومهن شهرستان پردیس  و خانه بهداشت آردینه رودهن شهرستان دماوند و بازسازی مرکز خدمات جامع سلامت شهری موجود و احداث فضاهای جدید با سازه سبک LSF در محوطه کادوس شهرستان تهران با کد فراخوان 2002090345000020 
. مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان ورامین با کد فراخوان 2002090345000021 
. مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان قرچک با کد فراخوان 2002090345000019 
. مناقصه عمومی تامین خودرو سواری معاونت درمان با کد فراخوان 2002090345000018 
. مناقصه عمومی  واگذاری امور لاندری مرکز پزشکی آموزشی درمانی لقمان حکیم با کد فراخوان 2002090345000015
. مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان پیشوا با کد فراخوان 2002090345000014
. مناقصه عمومی تامین خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان پیشوا با کد فراخوان 2002090345000013
. مناقصه عمومی تهیه، حمل و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوا خنک ۱۵۰ تن واقعی جهت پارک علم و فن آوری با کد فراخوان 2002090345000016
. مناقصه عمومی توسعه موتورخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت اله طالقانی با کد فراخوان 2002090345000017
. مناقصه عمومی  احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی به همراه محل زیست و سرایداری قشلاق جیتو و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پوئینک شهرستان قرچک و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی به همراه پایگاه سلامت غیر ضمیمه خورین شهرستان ورامین با کد فراخوان 2002090345000010   
. مناقصه عمومی تامین خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان پاکدشت با کد فراخوان 2002090345000012
. مناقصه عمومی  واگذاری امور خدماتی، نظافت و غیره درقالب حجم کار مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمانحکیم با کد فراخوان 2002090345000011
. مناقصه عمومی  اداره و ارائه خدمات مهد کودک مرکز پزشکی آموزشی درمانی لقمان حکیم با کد فراخوان 2002090345000009
. تجدید مناقصه عمومی احداثپایگاه سلامت غیر ضمیمه گیلاوند و خانه بهداشت کلاک شهرستان دماوند و احداث خانه‌ های بهداشت سله بن، دهگردان و سیمین دشت شهرستان فیروزکوه با کد فراخوان 2002090345000004
. تجدید فراخوان عمومی دو مرحله‌ ایآشپزخانه مرکزی صنعتی دانشگاه با کد فراخوان 2002090345000006
. مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت‌ های بهداشت و درمان با کد فراخوان 2002090345000008
. مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت غذا و دارو با کد فراخوان 2002090345000007
. تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شمیرانات با کد فراخوان 2002090345000005     
. تجدیدمزایده عمومی مشارکتی تصویر برداری بیمارستان شهید مفتح ورامین با کد فراخوان ۵۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۰۱ 
. تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۰۳
. مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و نظافتی بیمارستان مهدیه با کد فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۰۱ 
 
 
 
 
  • گروه خبری : گروه های مطالب,خدمات پشتیبانی,Archive,یاهویی
  • گروه خبری : 124658
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست