×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

       شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

        اداره تدارکات و کارپردازی

 

     انجام کلیه امور مربوط به کارپردازی مانند استعلام بها، خرید تجهیزات اداری و غیراداری، ترخیص و تحویل طبق قوانین و مقررات.

    استعلام بها کالا و خدمات و گزارش آن به مقام مافوق.

     اجرای فرآیند خرید اعم از (جزیی و متوسط) ارسال شده از سوی انبار و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

    تهیه و تنظیم اسناد مربوط به خرید، ترخیص و تحویل کالا و ارایه آن به انبار و رفع نواقص احتمالی. 

    برنامه ریزی و استقرار ساز و کار مناسب در جهت ثبت ارقام دریافتی و پرداختی به صورت روزآمد، طبق قوانین و مقررات.

    دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض های رسید و تحویل آنها به مراجع ذی ربط و تسویه آن مطابق برنامه زمانی اعلام شده توسط مقام مافوق.

    انجام کلیه امور مرتبط با تامین اعتبار کارپردازی.

     تنظیم، جمع آوری و کنترل صورت های هزینه قبل از تحویل به امور مالی.

     آگاهی و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به حوزه فعالیت و تطبیق اقدامات اجرایی با آنها.

     مشارکت، همکاری و تعامل با دیگر واحدها و کارکنان دانشگاه با هماهنگی مقام مافوق.

     شرکت در دوره های آموزشی شغلی و توانمند سازی مرتبط با وظایف محوله با هماهنگی واحدهای مسئول.

     انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق در راستای پیشبرد امور مربوط به واحد سازمانی.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست