×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

   شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

      اداره نظارت بر خدمات اداری:

 

نظارت برعملکرد پیمانکاران طرف قرارداد.

 نظارت بر امور حمل و نقل ستاد مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه.

 نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه مانند خدمات، نقلیه، مخابرات و تاسیسات.

 بررسی درخواست های واصله از واحدهای مختلف و گزارش به مدیریت.

 انجام تشریفات و پذیرایی جهت جلسات و همایش های ستاد دانشگاه.

مدیریت فضای سبز دانشگاه.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست