×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                                 

                                                          ***ارزش های مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه***

 

 

1-رعایت ارزش های اخلاقی و موازین شرعی

2-مشتری مداری و رعایت حقوق ارباب رجوعان

3-بهبود مستمر کیفیت ، فرایند محوری و ارتقای نتایج مطلوب

4-تصمیم گیری مشارکتی مبتنی بر شواهد و داده ها

5-قانونمندی و وظیفه مداری

6-مسئولیت پذیری و صداقت درکار

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست