×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

          شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

           امور اداری

 

 پیگیری امور مربوط به نیروهای شرکتی مدیریت امور پشتیبانی.

 تهیه و تنظیم گواهی کار و سایر پرداختی ها جهت نیروهای شرکتی.

 انجام کلیه مکاتبات اداری شامل درخواست های کارکنان، تغییر عنوان، اعمال مدرک تحصیلی، اعلام شروع بکار و پایان کار و همچنین پاسخ به مکاتبات ارسالی از سوی واحدها و مراکز مختلف دانشگاه.

 بررسی و کنترل سامانه حضور و غیاب کارکنان به صورت ماهانه.

 تائید لیست های گواهی کار نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی و شرکتی شاغل در مدیریت و ارسال به مدیریت سرمایه انسانی به صورت ماهانه.

 بررسی سامانه نقل و انتقالات (مأموریت ها، انتقالی ها و ...).

تهیه آمار نیروی انسانی در هر ماه و مشخص شدن نیروهای ورودی و خروجی و ثبت اطلاعات.

 بارگزاری و بررسی اطلاعات در سامانه های مختلف.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست