×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

      امور قراردادها

ابلاغ به برنده مناقصه و اخذ مدارک لازم از شرکت.

تهیه پیش نویس قرارداد و اخذ تاییدیه حقوقی.

تنظیم قرارداد، تاییدیه و پاراف مدیریت های مربوطه.

ثبت دبیرخانه و ابلاغ نسخ قرارداد به شرکت، شعبه بیمه تامین اجتماعی، امور مالی، ناظر و سایر واحدهای مربوطه.

تنظیم و ابلاغ الحاقیه های قرارداد شامل افزایش مدت زمان، افزایش حجم قرارداد و...

مکاتبات با واحدهای تحت پوشش دانشگاه در خصوص امور قراردادها، مجوزها و...

همکاری در خصوص تهیه اسناد مناقصه.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست