×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

      انبار مرکزی دانشگاه

 

مدیریت و کنترل امور ورود و خروج، ثبت، نگهداری و کنترل موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه.

تحویل و کنترل کالای وارده به انبار و امضا قبوض و فرمها و اسناد مربوطه.

کنترل کالاها از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها در هنگام تحویل و تحول.

تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها با توجه به نوع، وزن، حجم و میزان مصرف آنها.

رسیدگی به موجودی انبارها و هماهنگی با کارپردازان برای تجدید سفارش.

انجام مراقبتهای لازم در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از فساد، شکستگی و دیگر خطرات منجمله ایمنی در زمان آتش‌سوزی.

طبقه‌بندی و شماره‌گذاری اجناس و مواد انبار برای قراردادن آنها در مکان مناسب و در صورت نیاز الصاق برچسب به آنها.

رسیدگی به موجودیهای انبار و صورت‌برداری از کالاهای موجود در فواصل معین.

تهیه گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندیهای مربوطه.

انجام امور انبارگردانی و ارائه گزارشات ادواری و موردی از موجودی انبار به مسئولین مربوطه.

شناسایی کالاهای راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن و نیز خرید کالاهای مورد نیاز واحدها و شارژ انبار قبل از صفرشدن کالاها.

مدیریت و حراست بر فضا های فیزیکی انبار و موجودی ها مطابق استانداردهای مربوطه.

انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست