×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

                                         ***اهداف مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه***

 

مدیریت خدمات پشتیبانی در نظر دارد با به کارگیری اصول مدیریت کیفیت و پایش و ارزیابی برنامه های خود، به اهداف ذیل دست یابد:

 

1-نظارت بر تهیه و خرید کالاها و ملزومات مورد نیاز واحدهای ستاد با نهایت صرفه و صلاح دولت و دانشگاه

2-ساماندهی و تامین وسیله ایاب و ذهاب و ماموریت کارکنان ستاد دانشگاه

3-نظارت بر دریافت، نگهداری و تحویل کالاها و ملزومات مورد نیاز ستاد دانشگاه

4-نگهداری و تامین شرایط محیطی مطلوب و ساماندهی فضای اداری کارکنان

5-نظارت بر نحوه فعالیت و ارزیابی شرکت های پیمانکار خدمات پشتیبانی و تهیه گزارش های اداری

6-برنامه ریزی، آموزش و توزیع کارکنان مورد نیاز خدماتی در واحدهای ستاد دانشگاه

7--نظارت بر تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات وسایط نقلیه،تاسیسات، تجهیزات اداری و کارگاهی

8-انجام امور مربوط به مراسلات ومدیریت دبیرخانه مرکزی دانشگاه

9-نظارت بر ثبت،نحوه نگهداری و کنترل اموال فیزیکی دانشگاه

10-ارزیابی عملکرد خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه

11-انجام امور مربوط به برگزاری تشریفات مناقصات و مزایدات درچارچوب آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست