×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است که نظارت بر تهیه و خرید کالاها و ملزوات مورد نیاز دانشگاه، ساماندهی و تامین وسیله ایاب و ذهاب کارکنان ، تامین شرایط محیطی کارکنان، نظارت بر اموال فیزیکی دانشگاه و انجام امور مناقصات و مزایدات و غیره از اهم وظایف آن است.
 
در ادامه نگاهی انداخته ایم به سوابق مدیران پشتیبانی دانشگاه و نقش کلیدی آنها در ارایه خدمات پشتیبانی متناسب با نیازهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،خدماتی که برای دانشگاه امری کلیدی وضروری است.
 
 
محمد هادی پیش یار اخوان
محمد هادی پیش یار اخوان در حال حاضر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه را بر عهده دارد.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امیر کریمخانی
امیر کریمخانی از 1400/9/30 لغایت 1401/2/6  مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه را برعهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ناصر پروانی
ناصر پروانی  از 1398/11/30 لغایت 1400/9/3 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه را برعهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
حسن باقری
حسن باقری از تاریخ 1397/4/20 لغایت 1398/11/30 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
مهندس محمود رضا اعتمادی
مهندس محمدرضا اعتمادی از تاریخ 1396/9/25 لغایت 1397/4/20 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علی شهنازی
علی شهنازی از تاریخ 1393/10/22 لغایت 1396/9/25 مسئولیت مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
افشین اسعدی
افشین اسعدی از تاریخ 1389/7/17 لغایت 1393/10/22 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
محسن حاجی بابایی
محسن حاجی بابایی از تاریخ 1388/12/22 لغایت 1389/7/17 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
حسن عباسیان
حسن عباسیان از تاریخ 1384/8/30 لغایت 1388/12/22 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
مرحوم علی فرخی پویا
زنده یاد علی فرخی پویا از تاریخ 1378/4/2 لغایت 1384/8/30 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
مرتضی نوروزی
مرتضی نوروزی از تاریخ 1376/7/12 لغایت 1378/4/2 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
محمد حسن آبشاری
محمد حسن آبشاری از تاریخ 1370/5/16 لغایت 1376/7/12 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
سید مسعود میرحسینی
سید مسعود میرحسینی از تاریخ 1370/1/1 لغایت 1370/5/16 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
محمود ساعیان
محمود ساعیان از تاریخ 1368/4/3 لغایت 1370/1/1 مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته است.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست