×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

     اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه

 

دریافت، ثبت و توزیع کلیه نامه ها و مکاتبات وارده  و ارسالی.

ثبت نامه های وارده، صادره معاونتهای توسعه، آموزشی،دانشجویی،پژوهشی و بین الملل در سیستم اتوماسیون اداری.

دریافت و ارسال مکاتبات از طریق سامانه شبکه دولت.

توزیع مکاتبات داخلی و خارجی با اخذ رسید  از گیرند گان مکاتبات در دفتر ارسال مراسلات.

ثبت تمامی مکاتبات وارده پست وارباب رجوع در سیستم اتوماسیون اداری.

پاسخگویی و پیگیری مکاتبات ارباب رجوع.

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست