×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

   دبیرخانه مناقصات و مزایدات دانشگاه

 

وصول درخواست برگزاری مناقصه/مزایده از واحدهای تابعه.

درخواست از واحد مجری جهت ارسال شرایط اختصاصی مناقصه/مزایده از طریق سامانه مناقصات.

تهیه و تدوین شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه/مزایده.

ارسال شرایط به واحد مجری، مدیریت حقوقی، معاونت و مدیریتهای مرتبط با موضوع جهت اظهار نظر(در صورت لزوم).

 استعلام وضعیت اعتباری موضوع مورد مناقصه از مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد.

 تهیه آگهی و ارسال آن جهت چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار.

بارگزاری اسناد مناقصه و مزایده در پرتال مدیریت امور پشتیبانی و سامانه ستاد الکترونیک دولت .

 ارسال دعوتنامه به اعضای کمیسیون جهت حضور در جلسه.

 برگزاری جلسه بازگشایی پاکات و اعلام نتیجه در سامانه.

 برگزاری جلسات کمیته فنی و بازرگانی در صورت لزوم.

ارسال صورتجلسه مناقصه/مزایده  و ابلاغ آن به واحدهای مجری.

 تهیه برنامه ماهیانه مناقصات و ارسال آن به اعضای کمیسیون مناقصات.

 بایگانی صورتجلسات و مستندات مربوطه.

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست