×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

                                                          ***ماموریت مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه***

 

مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر دانش و فناوری روز و تعهد و تجربه کارکنان در محیطی پویا نسبت به نهادینه کردن مشارکت پرسنل، دستیابی به سیستم بهینه کاهش هزینه، بهبود راهبری انجام معاملات عمده، بهبود و توسعه کمی و کیفی خدمات، فرایند تامین کالا و خدمات با کیفیت و قیمت بهینه، اصلاح و ارتقاء کیفی فرایندهای کلیدی،تحقق شعار مشتری مداری در عمل اقدام نماید.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست