×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

       شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

            مدیر امور پشتیبانی

 

نظارت بر تهیه و خرید کالاها و ملزومات مورد نیاز واحدهای ستاد با نهایت صرفه و صلاح دولت و دانشگاه.

ساماندهی و تأمین وسیله ایاب و ذهاب و مأموریت کارکنان ستاد دانشگاه .

نظارت بر دریافت، نگهداری و تحویل کالاها و ملزومات مورد نیاز ستاد دانشگاه .

نگهداری و تأمین شرایط محیطی مطلوب و ساماندهی  فضای اداری کارکنان .

نظارت بر نحوه  فعالیت و ارزیابی شرکت های پیمانکار خدمات پشتیبانی و تهیه گزارش های ادواری

برنامه ریزی، آموزش و توزیع کارکنان مورد نیاز خدماتی در واحدهای ستاد دانشگاه .

نظارت بر تأمین قطعات یدکی و انجام تعمیرات وسایط نقلیه، تأسیسات، تجهیزات اداری و کارگاهی

انجام امور مربوط به مراسلات و دبیرخانه مرکزی دانشگاه .

نظارت بر ثبت، نحوه نگهداری و کنترل اموال فیزیکی دانشگاه .

ارزیابی عملکرد خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه.

انجام امور مربوط به برگزاری مناقصات و مزایدات دانشگاه.

      

      

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست