×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

      معاون مدیر امور پشتیبانی

 

 نظارت بر انجام فرآیندهای جاری واحدهای مدیریت امور پشتیبانی و اصلاح و ارتقاء آنها در صورت لزوم.

  ارزیابی و نظارت بر عملکرد واحدهای مدیریت امور پشتیبانی و ارائه گزارش های لازم.

  برنامه ریزی در جهت ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه مدیریت امور پشتیبانی.

 نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد و امور واگذار شده به بخش غیر دولتی.

  نظارت بر انجام امور تشریفات و مراسم ها.

انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور.  

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست