×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

                           

     

               محمد هادی پیش یار اخوان

 

          تحصیلات: کارشناسی ارشد ارتباطات

 

          سوابق اجرایی: گزیده فعالیت ها و مسئولیت های اجرایی از سال 1368 لغایت سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح ذیل می باشد:

 

* مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

*مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر

*مشاور اجرایی رئیس و مسئول روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

*مدیر امور عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت

*مدیر مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید

*مدیر مجتمع فرهنگی پژوهشی و رفاهی سپید دانشگاه

*مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر

*مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع)

*معاون مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه

*جانشین مسئول روابط عمومی دانشگاه

*مسئول امور اجرایی حوزه ریاست دانشگاه

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست