×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 شرح وظایف حوزه مدیریت امور پشتیبانی

       

    کارشناسان امور پشتیبانی

 

اخذ مجوزهای خرید ، فروش و شماره گذاری خودرو.

تخصیص و تامین سوخت تمامی بیمارستانها و مراکز تابعه و تحت پوشش دانشگاه از طریق سامانه فرآورده های نفتی وزارت نفت.

عضو کارگروه مدیریت سبز و مصرف انرژی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت.

پیگیری سایر امور محوله.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست